logo
logologo

Европрограма

Европрограма

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „За да постигнем успех”

ПРОЕКТЪТ БЕ ИЗПЪЛНЕН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” ОТ БЕНЕФИЦИЕНТ „СЕМО“ ООД

От 01.09.2016 г. „СЕМО“ ООД започна изпълнението на проект „За да постигнем успех” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0510-C01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“. Проектът се осъществява на територията на град София с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнението на проекта е 18 месеца, като проекта се изпълнява от 01.09.2016 г. до 01.03.2018 г. и стойността на целия проект е в размер на 256 400.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 256 400.00 лв., 100 % от допустимите разходи по проекта, от които 217 940.00 лв. европейско съфинансиране (85%) и 38 460.00 лв. национално съфинансиране (15%).Общата цел на проект „За да постигнем успех ” бе разкриване на 10 нови работни места и създаване на устойчива заетост, предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на „Семо“ ООД, чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015". Конкретните цели на проекта са обективно формулирани и бяха насочени към решаване на проблемите на целевата група, като бяха обвързани с осигуряването на:

  • заетост на 10 безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 6 от лицата да попадат в приоритетни по процедурата категории;
  • запазване на минимум 5 от новите работни места за период от поне 12 месеца след приключване на проекта;
  • осигуряване на необходимите активи и техническа обезпеченост за създаването на новите работни места;

Бяха назначени лица на следните длъжности: "Инженер, автоматизация, "Инженер, електрообзавеждане", "Инженер, релейна защита", "Експерт, логистика", "Експерт, продажби".По проекта бяха закупени високотехнологични компютри с лицензи за работа с MS Office, преносими компютри, мобилни телефони, два броя леки автомобила. Всички закупени активи бяха застраховани. Също така беше осигурена визуализация съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, както и бе осигурено ефективно, качествено и успешно управление на дейностите по проекта.Реализацията на проекта спомогна за разкриването на 10 работни места и закупуването на оборудване за тях. Дейностите гарантираха създаването на трудова заетост на безработните и неактивни лица, включително и от приоритетните категории, изцяло в съответствие с целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година. Разрастването и повишаването на конкурентоспособността на работодателя също допълни стратегическия ефект за ръст на производителността и подобряване на адаптивността на работната сила в регион София чрез създаването на повече и по-качествени работни места.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „За да постигнем успех“​

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „СЕМО“ ООД

От 01.09.2016 г. “СЕМО“ ООД започна изпълнението на проект „За да постигнем успех” по Договор № BG05M9OP001-1.003-0510-C01 по схема BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 16 месеца от 01.09.2016 г. до 01.01.2018 г. и е на стойност 256 400.00 лв., от които 217 940.00 лв. европейско съфинансиране (85%) и 38 460.00 лв. национално съфинансиране (15%) като безвъзмездната помощ е в размер на 100 %. Към месец март, 2017 г. са разкрити 10 нови работни места и е осигурена заетост на 10 безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца. Осигурени са необходимите активи и техническа обезпеченост за създадените нови работни места. В процеса на изпълнение на проекта бяха проведени процедури за избор на изпълнители, както следва:Избор на изпълнител за доставка на компютърно оборудване и мобилни телефониИзбор на застрахователна организация за застраховка на придобитото оборудване и леки автомобили по проектаИзбор на организация за осигуряване на публичност по проектаИзбор на консултантска компания за подпомагане екипа по управление на проектаИзбор на доставчик на транспортни средства В резултат от изпълнението на проект "За да постигнем успех" компанията ще постигне стратегическо разрастване по плавен и адекватен на нуждите на компанията начин, като се създадат условия за устойчива трудова заетост на назначените по проекта безработни и неактивни лица.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „За да постигнем успех“​

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „СЕМО“ ООД

От 01.09.2016 г. „СЕМО“ ООД започна изпълнението на проект „За да постигнем успех” по Договор № 0510 по схема BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 16 месеца от 01.09.2016 г. до 01.01.2018 г. и е на стойност 256 400 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100 %.

Общата цел на проект "За да постигнем успех" е разкриване на 10 нови работни места и създаване на устойчива заетост, предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на „СЕМО“ ООД, чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001­1.003 "Ново работно място 2015"

Специфичните цели на проекта са обвързани с осигуряването на:

  • заетост на 10 безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 6 от лицата да попадат в приоритетни по процедурата категории;
  • запазване на минимум 5 от новите работни места за период от поне 12 месеца след приключване на проекта;
  • обучение за придобиване на ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" на целевата група в съответствие със спецификата на работните места;
  • осигуряване на необходимите активи и техническа обезпеченост за създаването на новите работни места.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „СЕМО” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.“

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ ПО ПРОЕКТ "ЗА ДА ПОСТИГНЕМ УСПЕХ"

Във връзка с проект „За да постигнем успех”, изпълняван по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-0510-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България, бенефициентът „СЕМО” ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА“, чрез обявяване на публична покана №01 от дата 12.12.2016 г.

Дата на публикуване на публична покана №01: 12.12.2016 г.

logo
Контакти

Copyright © 2023 Семо ООД. Всички права запазени.